پروزه سرپرستی شعب موسسه ملل بجنورد

پروزه سرپرستی شعب موسسه ملل بجنورد

مشخصات پروژه

  • کارفرما: موسسه مالی اعتباری ملل
  • موضوع قرارداد: نظارت عالیه و کارگاهی
  • موقعیت پروژه: بجنورد، خیابان فردوسی
  • زیربنای پروژه: 2100 متر مربع
  • تاریخ شروع پیمان: 95/05/04
  • تاریخ پایان پیمان: 96/01/04
  • مدت پیمان: 8 ماه
  • مبلغ قرارداد: 2،785،433،025