پروژه ها

نظارت عالیه هتل یاس
مدیریت طرح پروژه هتل یاس
سلمان
پایتخت
کنترل پروژه تجاری یاس
رضا
یاقوت مصلی
حریر
مهر و ماه
کاظمیه
هاشمیه 71
زیتون
بازار ملل
ولایت
صدر
آفتاب
تابا
مجتمع ایستگاهی 17 شهریور
هاشمیه 73
سامانیه
گلشن
یاس تجاری
یاس مسکونی
طراحی پارک خطی بلوار بهمن
فرشته
مسیر دسترسی ارگ کهندژ توس
نظارت کارگاهی پروژه نرجس
مطالعه و طراحی پارک طبرسی ۴