پروژه طراحی فاز یک و دو پارک جنگلی سفید سنگ

پروژه طراحی فاز یک و دو پارک جنگلی سفید سنگ

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شهرداری سفیدسنگ
  • موضوع قرارداد: خدمات مشاور شامل مطالعات مرحله اول پارک جنگلی شهر سفید سنگ و تهیه نقشه های مراحل اول و دوم معماری، نما و تاسیسات برقی و تاسیسات ممانیکی و فضای سبز محوطه روشنایی و بررسی های مقدماتی تهیه گزارش،توجیهی طرح 3D
  • موقعیت پروژه: شهرستان سفیدسنگ
  • زیربنای پروژه: 22 هکتار (3 هکتار اجرایی)
  • تاریخ شروع پیمان: 95/08/03
  • تاریخ پایان پیمان: 95/12/03
  • مدت پیمان: 4 ماه
  • مبلغ قرارداد: 407،000،000

توضیحات پروژه

خدمات مشاوره شامل مطالعات مرحله اول پارک جنگلی شهر سفیدسنگ به مساحت تقریبی 22 هکتار و تهیه نقشه های مراحل اول و دوم 3 هکتار از 22 هکتار