مدیریت زیر ساخت

مدیریت زیر ساخت
با توجه به ساخت وساز های روز افزون در منطقه ثامن و بهره برداری از این پروژه هافراهم شدن تاسیسات زیر بنایی و اولیه در این منطقه دارای اهمیت بسزایی است لذا بر آن شدیم تا مطالعات در این زمینه ها که شامل کلیه تاسیسات زیر بنایی شامل : آب، فاضلاب ، گاز ، مخابرات ، برق و دفع آبهای سطحی می شود را مورد بررسی قرار دهیم و با توجه به مطالعات اولیه انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اجرای شبکه فاضلاب و هدایت آبهای سطحی را در اولویت قرار دهیم .